PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär. Appen har utvecklats av amerikanska myndigheter (National Center for PTSD i samarbete med Department of Defense’s National Center for Telehealth and Technology).

Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri har fått licens att anpassa appen till svenska förhållanden. Vi avser nu att utvärdera PTSD Coach i en svensk population. Det långsiktiga syftet är att underlätta informations- och stödarbete till individer som varit utsatta för allvarliga händelser och som riskerar att utveckla posttraumatisk stress. Ett annat syfte är att om möjligt vara en hjälp till återhämtning hos dem som utvecklat besvär genom att kunna erbjuda ett lättillgängligt självhjälpsalternativ. I förlängningen skulle detta kunna underlätta hälso- och sjukvårdens arbete i hårt belastade arbetssituationer såsom vid allvarliga händelser där många är drabbade.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter (Informationen finns bara tillgänglig på engelska i nuläget)

Länk till information om appen: https://www.uu.se/forskning/projekt/ptsd-coach/om-appen-ptsd-coach

Här kan du få information om studien: https://www.uu.se/forskning/projekt/ptsd-coach/