Patientnämnden

Patientnämnden tar emot klagomål

En patientnämnd, som ibland kallas förtroendenämnd, ska finnas i alla landsting och regioner. Dit kan du vända dig för att få råd och stöd, lämna synpunkter, klagomål och få information om dina rättigheter i vården. Du kan t.ex. klaga över bemötande, diagnos, medicinering, avgifter, sekretessfrågor och vårdgaranti.

Av patientnämnden kan du t.ex. få hjälp med:

  • information om hur du kan klaga
  • att berätta för de ansvariga vad du har varit med om i vården
  • kontakter med vårdpersonal
  • att hitta rätt myndighet

Patientnämnden tar emot frågor om och klagomål på:

  • tandvård som bedrivs av landsting och regioner
  • privattandvård som har avtal med ett landsting eller en region
  • hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen eller enligt avtal med kommunen
  • den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som man får i samband med hälso- och sjukvård

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig dit.

Går bra både att skriva och ringa

Man kan ringa eller skriva till patientnämnden. Nämndens tjänstemän tar emot klagomålen och utreder. I nämnden sitter politiker, som kan fatta beslut i allmänna sjukvårdsfrågor. Både politiker och tjänstemän i nämnden har tystnadsplikt.

Patientnämnden ska inte avgöra om sjukvårdspersonalen begått något fel eller inte.  Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För att få kontakt med din patientnämnd kan du fråga vårdpersonalen där du fått vård, eller söka mer information på ditt landstings eller din regions webbplats.

Patientombud

I några landsting och regioner finns det särskilda patientombudsmän, som ibland även kallas patientombud eller patientvägledare. Om du t.ex. känner dig illa bemött eller på annat sätt är missnöjd med vården, kan du kontakta patientombudet. Den personen kan hjälpa till och hänvisa vidare om du inte är nöjd med svaret eller bemötandet efter att först ha vänt dig direkt till sjukvårdspersonalen.