RIM-arbetet om missbruks- och beroendevården i Uppsala län

RIM-arbetet

Petra Rohrer, som arbetar på Forum för Brukarinflytande i Uppsala och som är vice ordförande/kontaktperson för ÅSS, är projektledare.

Sedan december 2007 samverkar kommunerna och landstinget i Uppsala län kring missbruks- och beroendefrågor. I Uppsala län kallas verksamheten för RIM (Riktlinjer inom missbruks-och beroendevården). Syftet är att höja kvalitén inom missbruks-och beroendevården i Uppsala län. Med vetenskapligt grundad metodik ökar förutsättningar för att ge bättre vård och behandling för personer med missbruk/beroende. RIM verkar inom följande områden:

 • Uveckling av samverkan.
 • Kompetensutveckling.
 • Uppföljning, utvärdering.
 • Brukarmedverkan.
 • Familjeperspektiv inom missbruks-/beroendevården.

RIM leds av en styrgrupp. Därutöver finns det lokala RIM-grupper i länets samtliga 8 kommuner. En länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården antogs 2010. Därtill finns det även lokala handlingsplaner som tagits fram av de lokala RIM-grupperna. En särskild styrgrupp har det övergripande ansvaret för RIM-projektet. I denna styrgrupp ingår:

 • Samtliga kommuner i länet.
 • Beroende- och neuropsykiatri.
 • Primärvården.
 • Landstingets kansli.
 • Representanter för Brukarnätverket för beroendefrågor i Uppsala län.

Styrgruppen fungerar även som ett nätverk för erfarenhetsutbyte. I styrgruppen ingår det 3 representanter för Brukarnätverket för beroendefrågor. Brukarmedverkan: Brukarnas synpunkter och erfarenheter är en betydelsefull kunskapskälla, som behövs för en evidensbaserad praktik. Genom att ta vara på brukarnas/klienternas/patienternas synpunkter och erfarenheter kan vård och stöd bättre anpassas till brukarnas/klienternas/patienternas förutsättningar och behov. Att utveckla metoder för hur brukarnas/klienternas/patienternas synpunkter ska synliggöras och tas till vara är en viktig uppgift för Regionförbundets FoU-STÖD. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala och Brukarnätverket för beroendefrågor i Uppsala län har Regionförbundet startat projektet ”Brukarmedverkan inom RIM-projektet”.  I hennes uppdrag ingår det att:

 • Rekrytera/mobilisera brukarrepresentanter till de 8 lokala RIM-grupperna. Med brukarrepresentant menas personer som har egen erfarenhet av missbruk-och/eller beroende eller personer som är närstående/anhöriga. RIM-grupperna vill alltså ha med minst en brukarrepresentant.
 • Att se till att det genomförs brukarrevisioner inom området missbruk-/beroende. Hittills har två stycken revisioner genomförts och under hösten 2015 kommer en tredje brukarrevision att genomföras.

För den som är intresserad av att delta i någon av de lokala RIM-grupperna, vänligen kontakta Petra Rohrer på:

e-post: petra@brukarinflytande.se

mobil: 0723-215213.

http://www.regionuppsala.se/