Föreningens program för inflytande-och påverkansarbete, del 3

Vård och behandling, övergripande

 • ÅSS önskar ökade resurser till vård och behandling av ångestsyndrom, samt till forskning och utveckling inom samma område.
 • vården skall vara öppen för utveckling och förnyelse. Ny kunskap tillkommer ständigt, och detta måste återspeglas i vården, genom såväl kvalitativa som kvantitativa förbättringar. Befintlig och ny kunskap skall tillvaratas och återspeglas i form av olika behandlingsmetoder.
 • utbilda fler specialister i psykiatri.
 • fördjupad utbildning och större möjligheter till vidareutbildning för övrig personal.
 • fler slutenvårdsplatser och mellanvårdsformer behövs.
 • satsa på tidig och aktiv rehabilitering vid psykisk ohälsa.

Vård och behandling, patientperspektiv

 • patienten och hans/hennes behov skall alltid stå i fokus.
 • all behandling skall ske i samråd med och respekt för den enskilde patienten.
 • varje individ skall ha rätt till en egen vårdplan.
 • läkemedel, terapi etc. bör erbjudas i individuellt anpassade kombinationer.

Arbetssätt- medel och metoder

ÅSS ska bedriva sin opinionsbildande verksamhet på olika nivåer och i olika forum. Detta kräver givetvis ett brett förhållningssätt och olika arbetsmodeller, anpassade till respektive forum.

I första hand riktar sig föreningens inflytande- och påverkansarbete till allmänheten och till olika myndigheter. ad gäller den senare kategorin, är det viktigt att nå såväl förtroendevalda som förvaltningar, liksom både beställare och utförare av olika tjänster.

Vidare skall ÅSS ha en tydlig linje inom handikapprörelsen och övriga delar av den ideella sektorn.

ÅSS bör bedriva aktivt samarbete med andra organisationer inom området funktionshinder. Föreningen skall även samverka med förvaltningar och beslutsfattare på olika områden och nivåer.

Föreningen har en representant som är aktiv i brukarnätverket för beroendefrågor, ett nätverk där flera brukarföreningar samarbetar kring frågor som gäller missbruk- och beroende. Föreningen har även representanter med i brukarnätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk hälsa).

1-2 gånger per termin har brukarföreningarna i Uppsala län gemensamma brukarråd ( möten) med företrädare från både landstinget och kommunen, både vad det gäller Psykiatrin och missbruks-och beroendevården. ÅSS brukar alltid ha en eller två representanter med på dessa möten.

Regionförbundet i Uppsala län har så kallade ”RIM”-grupper i alla 8 kommuner i länet som arbetar med frågor som rör missbruks- och beroendevården. ÅSS har en representant med i deras styrgrupp och samma representant arbetar också 40% med att försöka hitta personer med egen erfarenhet till dessa 8 grupper.

Sedan våren 2015 finns det även ett projekt i Uppsala län som kallas för ”Forum för brukarinflytande” som finansieras av Allmänna Arvsfonden och som ägs av Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet ska arbeta med att öka inflytandet för patienter, brukare och anhöriga/närstående inom fyra områden:

 • Psykiatri vuxna
 • Neuropsykiatri barn och unga
 • Utvecklingsstörning/LSS
 • Samsjuklighet

Projektet ska pågå i 3 år ( 2015-2017) och har sex anställda som arbetar 50%, varav fem av dessa är medlemmar i ÅSS. Mer information finns på hemsidan: www.brukarinflytande.se .

Exempel på arbetssätt och metoder för föreningens inflytande- och påverkansarbete

 • personliga kontakter.
 • Skrivelser av olika slag, både reaktiva (som svar på förslag etc.) och proaktiva (presentera egna åsikter, idéer och förslag).
 • Vara aktiva och väl synliga på internet.
 • Remissyttranden; begärda respektive på eget initiativ.
 • Samråd och ”nätverkande”.
 • Aktiv och öppen kommunikation/dialog med andra föreningar och organisationer.
 • Pressmeddelanden, insändare och tidningsartiklar.
 • Arrangera respektive deltaga i debatter, konferenser och liknande.
 • Presentation av ÅSS vid utställningar, mässor, ”öppet hus” m.m.
 • Deltagande i offentliga organ som brukarråd, handikappråd etc.

 

 

 

 

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.