PRIO-satsningen 2012-2016

Sex av föreningens aktiva har deltagit i arbetet under åren 2012-2016.

Beskrivning av PRIO

Regeringen antog i maj 2012 en handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO)som gäller till 2016. Syftet var att genom stöd till strategiska utvecklingsinsatser inom vård och omsorg skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete som kan ge hållbara vinster för framtiden. Planen ska enligt beslutet (dnr S2012/3907/FS) ses över och revideras 2014.

2. Bakgrund Mellan 2007–2011 avsatte regeringen ca 3,7 miljarder kronor för att stimulera utvecklingen på området. År 2012 konstaterade regeringen att aktiviteterna och den kraftsamling som påbörjats behövde fortsätta och intensifieras om vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa ska fungera på en nivå som svarar mot samhällets ambitioner och de krav som medborgarna ställer. Utgångspunkten är att personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet på samma sätt som personer med somatisk ohälsa. Regeringen beslutade därför om en långsiktig plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa – PRIO-satsningen 2012 till 2016. Ca 850 miljoner kronor per år har avsatts för insatser på området sedan 2012.

I syfte att stimulera utvecklingen på området psykisk ohälsa har Staten och SKL ingått överenskommelser på området åren 2012, 2013 och 2014. Överenskommelserna har innehållit omfattande utvecklingsinsatser för vilka SKL har ansvarat, och prestationsmedel där kommuner och landsting fått statsbidrag under förutsättning att de levt upp till vissa krav och mål. Därutöver har regeringen beslutat om ett antal andra insatser för att säkerställa en positiv utveckling när det gäller bland annat kunskap och kompetens och ökad delaktighet för patienter, brukare och anhöriga genom uppdrag till olika myndigheter med fokus på ökad kunskapsstyrning och stöd till Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

De överenskommelser som ingåtts mellan staten och SKL årligen mellan 2012 och 2014 innehåller prestationsmål som är en förutsättning för att kommuner och landsting ska få del av riktade statsbidrag. Över 70 procent av de medel som regeringen satsat under åren har gått till kommuner och landsting som lever upp till målen. Prestationerna har omfattat samma områden i alla tre överenskommelserna men mål- och resultatnivåerna har successivt höjts. 2013 fick samtliga landsting och alla kommuner utom fem del av de prestationsbaserade medlen. Genom överenskommelsen får kommunerna och landstingen stöd för utvecklingsarbetet, med fokus på de områden som också har prestationsmål, genom ett antal nationella utvecklingsarbeten som SKL ansvarar för. Dessa arbeten innehåller ofta kompetensförstärkande insatser, manualer och checklistor, information, stöd till uppföljning och andra målgruppsanpassade aktiviteter.

Ett annat fokusområde för PRIO-satsningen har varit att ge berörda myndigheter i uppdrag att samverka och ge kunskapsstöd med utgångspunkt i vad bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola behöver för att kunna tillgodose behoven hos patienter, brukare och elever. För att åstadkomma en samordnad, effektiv och behovsanpassad kunskapsstyrning är det avgörande att myndigheterna samarbetar strategiskt på nyckelområden.

Länk till handlingsplan PRIO

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

  • Självmordslinjen
    Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
  • Nationella Hjälplinjen
    Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
  • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
    Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.