Etisk kod för Uppsala Ångestsyndromsällskap

Uppsala Ångestsyndromsällskap hjälper och stöder personer som på grund av olika former av ångest hindras i sitt liv eller i förverkligandet av sin fulla potentialitet. I vår verksamhet träffar vi människor i olika åldrar och livssituationer, vars behov, egenskaper och förmågor är alla unika. För att uppnå bästa kvalitet behöver vi basera vårt bemötande på en gemensam etisk kod. Vi för en levande etisk diskussion bland förtroendevalda, anställda och aktiva om hur vi ska bemöta våra medlemmar och varandra. Här följer grundläggande principer:

  1. Vi respekterar alla människors integritet och lika värde.
  2. Vi är medvetna om och följer lagstiftning, stadgar och andra regelverk för verksamheten samt är lojala med ändamålet för Uppsala Ångestsyndromsällskap.
  3. Vi tar ansvar för att vår gemenskap alltid utgör en konstruktiv och generös miljö, där vi möter varandra med respekt och prestigelöshet, tillit och förväntan.
  4. Vi har en öppen, ärlig och tillmötesgående hållning och söker kreativa lösningar på problem eller konflikter som uppstår.
  5. Vi vidtar åtgärder om det förekommer diskriminering, kränkningar eller andra missförhållanden i organisationen.
  6. Vi är goda ambassadörer för Uppsala Ångestsyndromsällskap, och bemöter medlemmar, allmänhet och olika samhällsaktörer med respekt och vänlighet.
  7. Vi verkar för en effektiv och långsiktigt hållbar hushållning med organisationens resurser.
  8. Vi vidareutvecklar vår kompetens för att upprätthålla verksamhetens kvalitet, och medverkar till att verksamheten utvecklas för att svara mot medlemmarnas behov och förändrade samhällsförhållanden.

Den etiska koden antogs av Uppsala Ångestsyndromsällskap den 3 december 2013.