Brukarrevisionsbyrån Uppsala län- BRiU

bild_briu

Fyra  av ÅSS:s aktiva medlemmar är utbildade brukarrevisorer och tre av de arbetar kontinuerligt med detta.

Om

Brukarrevision är ett sätt att utveckla och förbättra verksamheter utifrån ett brukarperspektiv. En revision ger svar på vad användarna av en verksamhet ( kunder/brukare/patienter/klienter) tycker fungerar bra eller mindre bra. Brukarrevisionerna skiljer sig från andra typer av undersökningar på så sätt att de som utför granskningen själva har erfarenhet av att använda verksamheter inom vård och stöd. Det innebär att personen som man träffar i brukarrevisionen själv har haft psykisk ohälsa, eller levt med beroendeproblematik, eller är anhörig/närstående.

Brukarnas Revisionsbyrå i Uppsala län- BRiU– håller på att byggas upp i Uppsala, som en social organisation som erbjuder kvalificerade granskningar av professionella verksamheter.

I vård och omsorg finns en inbyggd maktobalans. Det finns flera skäl till att öka brukarinflytandet inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård. Några av de skäl som nämns i litteraturen är att med ökat inflytande för brukare/patienter/klienter kan insatser anpassas bättre till brukarnas behov, vilket ger både ökad effektivitet och legitimitet för vård, service och stöd.

Syfte

En extern granskning sätter igång processer där de berörda (personerna som får insatser och personal) ser på sin egen verksamhet på ett nytt sätt  och brukarna ser möjligheterna att påverka sin egen situation. Brukarstyrda brukarrevisioner tillför perspektiv som de professionella kanske inte ser.

Genomförande

Uppsalamodellen bygger på metoden personliga intervjuer och har utvecklat av Regionförbundet Uppsala län. Brukarrevisorerna har fått utbildning i intervjuteknik, etik, lagstiftning, rapportskrivning.

Ett uppdrag startar med en dialog med företrädare för den verksamhet som vill få en brukarrevision genomförd: vilka frågeställningar har man, vilka områden vill man särskilt belysa?

En grupp brukarrevisorer skapar tidsplan och intervjuunderlag som fastställs i samråd med verksamheten. Brukarrevisorerna bokar och genomför intervjuerna.

Brukarrevisorerna bearbetar materialet för att skriva rapporten; bakgrundsfakta, upplägg, inledning, metod, analys, slutsats. Rapporten avpersonifieras och kvalitetsgranskas av Regionförbundets vetenskapliga handläggare.

Resultaten återrapporteras i ett uppföljningsmöte för uppdragsgivaren och för de som blivit intervjuade.

Som brukarrevisor samarbetar man med, och utför granskningar hos, verksamheter inom socialpsykiatri och missbruks-och beroendevård. Uppdragsgivare är kommuner, landsting och privata aktörer.

Fördelar på individnivå med att vara brukarrevisor

Återhämtning: Du utför en meningsfull uppgift på din väg ut ur psykisk ohälsa.

Fortbildning: Du får nya kontakter i en utbildning som är lärorik.

Egen erfarenhet: Din egen upplevelse blir värdefull i ett viktigt sammanhang.

Bli förebild: Din återhämtning blir synlig för andra brukare och kan inge hopp.

Få självförtroende: Du lär dig att utföra granskningar som kräver gott omdöme och eftertanke. Tillsammans med andra brukarrevisorer levererar du kvalitet och nytta.


Kontaktuppgifter Brukarnas Revisionsbyrå BRiU:

Briu:s hemsida

Briu:s e-post:

Kontaktansvarig: Brukarrevisioner socialpsykiatri

Kontakt: Cecilia Ingard

Telefon: 0725-212107

Kontaktansvarig: Brukarrevisioner missbruk/beroende:

Kontakt: Johan Karlsson

Telefon:

Projektledare: Monica Landmark 

Telefon: 0704-909090

Regionförbundet Uppsala län:

Kontakt: Bengt Finn, FoU-samordnare Enheten för välfärd och FoU-stöd

Telefon: 0761-182126.